Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
3108

Etherpiraten Nieuws (Archief)

nieuws artikel Brein haalt MP3 Gevraagd forum uit de lucht!! punt 27 Sep 2012 15:05
2012-09-27-Brein_haald_mp3_forum_uit_de_lucht.jpgEen vrij land zeggen ze...
Het internet is van iedereen en wat voor kreten kennen we nog meer??
Er klopt in elk geval niks van al die slogans!!

Stichting Brein heeft ons op 26 September j.l. bericht dat het MP3 Gevraagd forum z.s.m. verwijderd dient te worden van onze website.
Natuurlijk laten we dat maar niet zomaar gebeuren en hebben vandaag contact gezocht met de Stichting Brein, om te kijken wat er nog mogelijk was.
Natuurlijk kregen wij het antwoord daarop wat we al hadden verwacht "Het forum moet er in deze opzet af"!!
Dit zal daarom in de loop van de avond ook gebeuren door onze technische medewerker achter de website.

Wel hebben we de ruimte gekregen om een andere opzet te maken voor het forum om zo jullie toch nog te kunnen helpen met het zoeken naar het ene nummer.
Wij zullen ons daarom t.z.t. beramen over de nieuwe opzet van het forum, met een andere naam om misverstanden te voorkomen.
In de nieuwe opzet mag alleen nog om artiesten/titels worden gevraagd.
Ook de reacties mogen niet openbaar voor iedereen leesbaar zijn, daarom zal het alleen nog maar mogelijk zijn via privé berichten of e-mail te antwoorden op de posting.
Voor wie denk toch nog muziek te moeten aanbieden door links te plaatsen in de posting, zullen wij per direct verwijderen uit het forum!!
Ook in andere forums zal strenger worden toegezien op het plaatsen van links naar media dragende bestanden.

Wij hopen dat wij op jullie medewerking kunnen rekenen met de nieuwe aangepaste regels zodat t.z.t. het aangepaste forum op die wijze kan blijven bestaan.
Als laatste willen wij jullie het bericht van de Stichting Brein natuurlijk niet onthouden, hij is onderstaand te lezen.

-----------------------------------------------------------------------

Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland)
Siriusdreef 22-28
2132 WT Hoofddorp

Datum: Woensdag 26 september 2012
Betreft: Illegaal aanbieden van mp3 bestanden via http://etherpiraten.com/?p=forums/mp3/mp3_zoeken

Geachte heer, mevrouw

Stichting BREIN treedt op tegen piraterij van entertainment content (muziek, film, computerspellen, ebooks en andere interactieve consumenten software) namens recht- en belanghebbenden zoals auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs [1].
Tezamen vertegenwoordigen deze rechthebbenden wereldwijd het leeuwendeel van de intellectuele eigendomsrechten op entertainment content.
BREIN onderneemt in Nederland civielrechtelijke actie tegen websites die structureel gebruik maken van ongeautoriseerd ter beschikking gestelde bestanden met entertainment content [2].
Tevens levert BREIN dossiers betreffende zulke sites aan de relevante Nederlandse autoriteiten voor strafrechtelijk onderzoek en vervolging in geval ernst en omvang daartoe aanleiding geven.

Via uw website http://etherpiraten.com (hierna: de website) met IP 81.173.4.66 bij ISP Cross Media Ventures biedt u structureel ongeautoriseerde bestanden met entertainment content aan zonder rekening te houden met de belangen van de auteurs- en naburig rechthebbenden.
De website biedt een keur aan de recente toptitels op het gebied van muziek via uw MP3 forum waar u links verwijst naar filehosters.
Vrijwel alle op de website aangeboden titels zijn beschermd op grond van de Auteurswet (als filmwerk, muziekwerk, geschrift, computerprogramma of anderszins) en/of op grond van de Wet Naburige Rechten (als uitvoeringen, fonogrammen en films).
Een dergelijke handelwijze is in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt en is onmiskenbaar onrechtmatig.

U en andere bij het beheer van de website betrokkenen stellen zich bij eventuele voortzetting van bovengenoemde handelwijze bloot aan civiel- en strafrechtelijke gevolgen.
Civielrechtelijk bestaan deze gevolgen uit een rechterlijk verbod op verbeurte van een dwangsom en betaling van schadevergoeding dan wel winstafdracht, alsmede alle juridische en andere kosten, waarvoor u als verantwoordelijke hoofdelijk aansprakelijk bent.
De veroorzaakte schade en kosten kunnen worden verhaald op gelden en goederen van de aansprakelijke personen.
Die kunnen daarvoor in beslag genomen en geveild worden.
Tevens kunnen betrokken servers in beslag genomen worden en kan informatie omtrent uploaders en andere betrokkenen gevorderd worden [3].
Tevens kan de afsluiting van toegang tot de website van de service provider gevorderd worden, alsmede afgifte van uw NAW-gegevens [4].
Dergelijke acties worden structureel en systematisch door BREIN gevoerd.

Indien de ernst en omvang daartoe aanleiding geven kan het Openbaar Ministerie overgaan tot strafrechtelijk onderzoek en vervolging.
In het kader van strafrechtelijk onderzoek kunnen servers en administratie in beslag worden genomen en verdachten van een misdrijf worden aangehouden en in verzekering worden gesteld.
De maximale straf op (mede) plegen van beroeps- of bedrijfsmatige inbreuk is 4 jaar gevangenisstraf of EUR 78.000,00 boete voor personen en EUR 780.000,00 voor bedrijven.
Tevens eist het OM gewoonlijk ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel of vindt fiscale actie met betrekking tot belastingfraude plaats.
Voorts kunnen benadeelde partijen zich in de strafzaak voegen teneinde schadevergoeding te verkrijgen.
Met betrekking tot de strafrechtelijke acties benadrukt BREIN dat ook deze geenszins theoretisch zijn.
Het OM heeft dergelijke acties aangekondigd en is met de uitvoering daarvan begonnen, met name in gevallen waarin verdachten ondanks waarschuwing door of name ns rechthebbenden volharden in het organiseren van grootschalige inbreuk.

Ter vermijding van voornoemde civiel- en strafrechtelijke gevolgen verzoek ik u om de website op de kortst mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van deze email, ontoegankelijk te maken.
Tevens verzoek ik aan u om uw NAW-gegevens aan BREIN te verstrekken. Indien u geen gehoor geeft aan deze sommatie, zullen wij per ommegaande contact opnemen met uw Internet Service teneinde uw NAW-gegevens aan ons te verschaffen en daarnaast uw website ontoegankelijk te maken.
Voor de daarbij door BREIN te maken kosten stel ik u in dat geval aansprakelijk.
Indien gewenst ben ik graag bereid om u een nadere toelichting op het bovenstaande te geven.
U kunt mij bereiken op telefoonnummer: 023- 799 7870.

Met vriendelijke groet, General Counsel Stichting BREIN
[1] Stichting BREIN stelt zich ten doel het bestrijden van de onrechtmatige exploitatie van informatiedragers en informatie en het te dien einde behartigen van de belangen van de hiervoor genoemde rechthebbenden op de informatie en van de rechtmatige exploitanten daarvan, met name van haar aangeslotenen, in het bijzonder door het handhaven, het bevorderen en verkrijgen van een afdoende juridische bescherming van de rechten en belangen van die rechthebbenden en exploitanten, alles in de ruimste zin.
[2] De groep recht- en belanghebbenden uit audio, film, video en interactieve software indrustrie wordt ook wel de Entertainment industrie genoemd. Hier maken onder andere de Buma/Stemra namens componisten, tekstdichters en muziekuitgevers; de Motion Picture Association namens de Amerikaanse filmproducenten; het Platvorm Multimediaproducenten namens diverse uitgevers van multimediaproducenten (NVPI en NUV); NVB namens de Nederlandse Bioscoopexploitanten; NVDO namens de Nederlandse video rentalbranche; NVF namens de filmverhuurders; NVGD namens de (grammofoonplaten) detaillisten; NVPI namens de producenten en importeurs van beeld- en geluidsdragers in de audio-, video-, en multimediabranche; Sena namens de naburig rechthebbenden van muziek en Videma inzake groepsvertoningsrechten op video en televisie, deel van uit.
[3] Zie BREIN / UPC kort geding, voorzieningenrechter Amsterdam 24 augustus 2006, 345291 / KG 06-1112 AB waarin de rechter Chello / UPC beval de NAW gegevens van een grote uploader aan BREIN af te geven; [4] Zie BREIN/KPN (Dutchtorrent), voorzieningenrechter Den Haag 5 januari 2007. 276747/KG ZA 06-1417, waarin de rechter bepaalde dat KPN gehouden was de internetverbinding via welke een onrechtmatige website toegankelijk was, af te sluiten. Ook diende KPN de NAW-gegevens van de betreffende websitehouder te verstrekken; zie ook LJN: BA7810, Rechtbank Amsterdam, 369220 / KG ZA 07-840 AB/MV (Everlasting).

Trefwoorden: stichting brein mp3 forum website stichting opzet jullie links bestanden rechten entertainment content namens rechthebbenden structureel tevens nederlandse strafrechtelijk belangen de strafrechtelijke beslag nawgegevens acties name video /<< Terug