Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!
TV Zender

Complete set downloaden:

2x   VHF TV Zender
1x   TV Modulator
1x   Antenne systeem tv zender

Download hier!!!

VHF TV Zender

tvzender.gif (11084 bytes)

Onderdelen

R1                        12K
 R2                       1,5K
 R3,12                  4,7K
 R4,9                    2,2K
 R5                       1,2K
 R6                       270
 R7,14                   10K
 R8                        470   Instelpotmeter.
 R10                      470
 R11                      100
 R13,17                   12
 R15                       5,6K
 R16                        56
 R18                        10K   Potmeter Lin.
 R19                        100   Potmeter Lin.
 

 C1                         33uF/16v
 C2                       180nF
 C3                        2,2nF
 C4                        68pF
 C5,18,19,20,21   40pF  Trimmer.
 C6                        56pF
 C7                        22pF
 C8,12,15                1nF
 C9,10                   100uF/16v
 C11                       12nF
 C13                       10pF
 C14                     100pF
 C16,17                 4,7pF
 

 D1                      BA102
 D2                      1N914
 

 L1,3,6,9           HF-Smoorspoeltjes, 4wdn. van 0,5mm geėmailleerd
                        koperdraad in "varkensneusje".
 L2                   50wdn. van 0,5mm geėmailleerd koperdraad in twee
                        lagen gewikkeld op spoelvorm van doorsnede; 6mm
                        kerntje.
 L4,10               Luchtspoel van 2wdn. 1mm geėmailleerd koperdraad.
                        Spatie tussen windingen 2mm. Doorsnede spoel 5mm.
                        Toevoerdraden 2x10mm.
 L5                    Luchtspoel van 2wdn. met middenaftakking.
                        1,5mm verzilverd koperdraad. Lengte spoel, 15mm
                        en doorsnede 8mm.
 L7,11               Luchtspoel van 3wdn. 1,5mm verzilverd koperdraad.
                        Spatie tussen de windingen 2mm. Doorsnede spoel
                        10mm. Toevoeren 2x15mm (verzilverd).
 L8                     Luchtspoel van 2wdn. 1mm verzilverd koperdraad.
                        Spatie tussen de windingen 2mm. Doorsnede spoel
                        6mm. Toevoerdraden 2x10mm.
 

 T1                      BC107
 T2                      BC212
 T3,4                   2N2222
 T5                      2N1613
 T6                      2N2219
 T7,8                   2N3866

                         
De bouw en afregeling.
                        

 Het prototype van de zender werd op een viertal printjes gerealiseerd.
 begonnen wordt met de print van de oscillator en de te moduleren
 lineare trap.
 Deze print wordt na de bouw meteen afgeregeld. Hiertoe krijgen zowel de
 oscillator als de te moduleren trap bv. 12V voedingsspanning.
 Een voltmeter wordt volgens de schaleling van afb.2 aangesloten.
 Allereerst wordt met de oscillatortrimmer de gewenste frequentie ingesteld
 waarna met behulp van de voltmeter door het verdraaien van de trimmers
 van de te moduleren trap de schakeling op maximaal vermogen wordt
 afgeregeld. De uitslag op de voltmeter is dan het grootst.
 Vervolgens is de modulator aan de beurt om te worden gebouwd.
 Dit zal geen bijzondere moeilijkheden met zich meebrengen.
 Nu wordt de aansluiting van de voedingspanning van de te moduleren trap
 verbonden met het betreffende punt van de modulator en krijgen oscillator
 en modulator hun voedingsspanning.
 Enige naregeling van de oscillatorfrequentietrimmer en beide trimmers van
 de te moduleren trap zal waarschijnlijk gewenst zijn.
 Is dit gebeurd dan kan de zender reeds worden beproefd. Hiertoe wordt een
 videosignaal (laagfrequent uiteraard!) op de videoingang van de video-
 modulator aangesloten.
 Met de potmeter van 100 Ohm wordt de sterkte van het videosignaal geregeld
 de potmeter van 470 Ohm zal ongeveer in de middenstand moeten staan.
 Het samenspel van beide potmeters stelt men experimenteel vast.
 De beste methode hiertoe is gebruikt te maken van een camera en de RMA-
 testkaart. Van te voren worden contrast en helderheid van het televisie-
 toestel optimaal ingesteld op het door de PTT uitgezonden testbeeld.
 Met de potmeter van 100 Ohm wordt de sterkte van het videosignaal zodanig
 geregeld dat het diepste zwart van de testkaart net niet oplicht.
 De potmeter van 470 Ohm wordt op maximale scherpte (en daarmee op maximale
 videobandbreedte) ingesteld.
 Er resteren nu nog de lineaire eindtrap en de audiohulpdraaggolfoscillator
 De lineaire eindtrap is vrijwel identiek aan de gemoduleerde trap, zij
 het dan dat de eindtrap zijn voedingsspanning continu toegevoerd krijgt.
 Deze trap wordt op dezelfde afgeregeld als de gemoduleerde trap.
 Ook het nogmaals naregelen van beide trimmers van de gemoduleerde wordt
 aanbevolen, zodat beide lineaire trappen goed op elkander zijn afgeregeld.
 De bouwer dient met name grote zorg te besteden aan het koppelspoeltje
 L8, daar anders gauw hinderlijke parasitaire oscillaties kunnen optreden.
 Parsitaire oscillatieverschijnselen kunnen worden gecontroleerd door de
 gehele UHF televisieband af te draaien.
 Als de schakeling goed functioneert mogen slecht de harmonische van de
 oscillatorfrequentie zichtbaar zijn.
 De eindtrap dient afgeschermd te worden van de overige schakeling.
 De schakeling van de audiohulpdraaggolfoscillator levert geen problemen
 op.
 De juiste afstand tussen beelddraaggolf en geluidsdraaggolf bedraagt
 5,5 MHz (meten op TP1) en wordt ingesteld met behulp van de trimmer en het
 kerntje van L2.
 

De voeding
                             

 Enkele opmerkingen t.a.v. de voeding zijn wel nodig.
 De voeding moet zeer goed gestabilliseert en geschikt zijn voor een
 stroomafname van ca. 1A.
 De voeding zelf dient hoogfrequent ontkoppeld te zijn. In mijn geval kwam
 het voor dat de spanningsregeling werd be-invloed en de spanning FORS
 opliep.
 Dit ontkoppelen kan gedaan worden door in de voeding een condensator van
 bv. 10nF van + naar massa te leggen en eventueel een paar ferrietkraaltjes
 in de + leiding op te nemen.
 

Prestaties
                               

 Afhankelijk van de voedingsspanning (9 tot 15 V) levert de oscillator met
 daarachter de gemoduleerde lineaire versterkingstrap een vermogen van ca.
 70 MWatt, met de lineaire eindtrap wordt het totale uigangsvermogen ca.
 900MWatt.
 De resolutie van het door de zender geproduceerde beeld is, mits de zender
 optimaal is afgeregeld, uitstekend te noemen.
 De kleurweergave van bv. een videoband is goed, zij het dat er wel sprake
 van kan zijn dat een kleine, beslist niet hinderlijke, kleurverschuiving
 optreedt.
 Minder gunstig staat het met de kwaliteit van het geluid. Daar het geluid
 in tegenstelling tot een echte omroepzender als het ware geent wordt op
 de beelddraaggolf wordt het geluid enigszins be-invloed door het video-
 signaal.
 In het allerergste geval is deze be-invloeding merkbaar door een ratel in
 het geluid.
 

Het gebruik als zender>
                      

 Het mag als algemeen bekend worden verondersteld dat in Nederland de
 Radio Controle Dienst van de PTT optreedt tegen ongelicenseerde zenders.
 Blijkens art. 2 van het Radioreglement is het gebruik van een zendinricht-
 ing zonder machtiging van de minister verboden.
 Art. 7 van de Grondwet en meer expliciet art. 10 lid 1 van het verdrag van
 Rome garanderen echter de vrijheid van meningsuiting, waarbij met name
 art. 10 van het verdrag spreekt over de mogelijkheid van het doorgeven
 zonder inmenging van van overheidswege van inlichtingen of denkbeelden
 via radio en televisie.

 Tot slot dient er op te worden gewezen dat in diverse delen van Nederland
 televisieprogramma's via Band III worden ontvangen.
 Om elke vorm van storing te voorkomen verdient het aanbeveling het zender-
 straatje van het tabel hieronder te controleren.

 -----------------------------------------
 Kanaal   Locatie zender   Programma
 -----------------------------------------
   5      Roermond         Nederland 1
   6      Smilde               Nederland 1
   7      Markelo            Nederland 1
   8      Waver               Belgie-
                                   Nederland 1
   9      Langenberg       Duitsland 1
  10     Waver               Belgie-Frans 1
 ----------------------------------------

Modulator


 terug naar overzicht